DFEF døper bare troende mennesker til Kristi universelle menighet og ikke til lokalmenighetene selv om det i mange tilfeller blir en tilknytning ved dåpen. Dåpen er en lydighetshandling og ses på som en sym­bolsk begravelse, og en oppreisning fra dåpens grav er et symbol på en oppreisning til et nytt liv sammen med Jesus. Dåpen ansees ikke som et nådemiddel, men bare som en god samvittighetspakt med Gud ved at den kristne gjør det man mener Bibelen lærer at man skal. Dåpens form med hel  neddykking èn gang av dåpskandidaten, er derfor vesentlig fordi annen dåpsform ikke ansees som dåp.

Selve ritualet er enkelt:

Dåpskandidaten senkes helt under vann èn gang i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Når den døpte løftes opp av van­net, sier man ofte: “Oppreist med Kristus for å vandre i et nytt liv med Ham”. Dersom vedkom­mende ikke ønsker å slutte seg til menigheten, vil dåpen likevel utføres.

Det alminnelige prestedømmet praktiseres på en slik måte at det er anledning for hvem som helst til å døpe, men utviklingen har ført til at det for det meste er en eldstebror eller forstander/predikant som utfører dåp.

Her bringer vi en helt spesiell historie fra Vedavågen. Bildet er helt fra 1954, hvor vi ser Signe Brun lar seg døpe til Kristus. Den velkjente forkynneren i DFEF Hans Wennesland forestår dåpshandlingen. Like etter at dette bildet ble tatt, fikk forkynneren fra Sørlandet sukkerslag, sank ned i vannet og døde. Mens folk løp etter hjelp, ble Wennesland lagt i et sjøhus like ved, og Sigurd Vea døpte de to siste kandidatene.

Hvorfor døpe meg?

Tale av pastoren på Klippen 11. desember 2012

I kveld handler det om å utruste de hellige til tjeneste. Det handler om å komme videre som kristen. Og da kommer vi ikke utenom dåpsspørsmålet.

I Hebreerbrevet 6, 1 – 2: «Derfor skal vi nå gå videre fra det første vi lærte om Kristus, fram mot full modenhet. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud,  2 med undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom.»

Skriftordet her handler om å komme videre mot det fullkomne, om ikke å legge en usunn grunnvoll.

Markus 16, 16: «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt.»

Heldigvis står det ikke at den som ikke blir døpt blir fordømt. Men den som ikke tror blir fordømt. På samme tid skal vi ikke undervurdere Jesu ord: ”Den som tror og blir døpt” – skal bli frelst.” Vi ser her at det ligger en sterk kobling mellom tro og dåp. Først er troen tilstede, så kommer dåpen. ”Som tror – og blir døpt”.

Du kan gjerne si at dåpen er god pakt, en samvittighetspakt med Gud. Jeg proklamerer for Gud, mennesker, djevelen og demoner at jeg ikke lenger ønsker å være min egen herre, men begrave mitt ego og følte etter Jesus Kristus som Herre i mitt liv.

EN PAKT: De som inngår en pakt, må love å gi sitt liv, sin lojalitet og sin beskyttelse for alltid – til døden skiller dem ad. 1. Samuel 18, 1-5: «Da David hadde snakket med Saul, ble Jonatan nær knyttet til David, og han fikk ham så kjær som sitt eget liv. Samme dag tok Saul David til seg og lot ham ikke mer få vende tilbake til sitt hjem. Jonatan sluttet en pakt med David fordi han hadde fått ham så kjær som sitt eget liv. Han tok av seg kappen han hadde på, og ga den til David sammen med stridsklærne og sverdet, buen og beltet. David dro ut i krigen, og han hadde lykken med seg overalt hvor Saul sendte ham. Derfor ga Saul ham kommando over sine krigere. Hele folket beundret ham, også Sauls menn.»

Israels folk hadde et spesielt ritual ved inngåelsen av en pakt – det skjedde etter en spesiell sermoni – og alle bestanddelene peker fram mot Jesu forsoning på korset.

1. Man byttet kappe med hverandre

Kappen symboliserte at personen/eieren – sa: «Jeg stiller mitt liv og min eiendom til din disposisjon.»

2. Man byttet belte med hverandre

Beltet var til å holde på våpnene – og ved å bytte belte gav de hverandre alt som representerte styrke og muligheten til å beskytte hverandre. Den som angriper deg, angriper meg. Hvis noen går imot deg, forplikter jeg meg til å kjempe sammen med deg.

3. De skar et dyr på langs, slik at det ble delt i to like deler.

Det handler om at de dør bort fra seg selv, gir opp egne rettigheter for hverandre.

4. Man gikk i et åttetall inni mellom de blodige stykkene.

Dette symboliserer evigheten – til døden skiller oss ad. Vi ser at David siden tok vare på en av etterkommerne etter Jonatan, en funksjonshemmet gutt. Han møtte Jonatans etterkommeres behov… Gifteringen er et symbol som inneholder samme budskap.

5. Man holdt opp sin høyre hånd, skar en liten rift midt i håndflaten og tok hverandre i hendene. Mens blodet ble blandet, sverget de hverandre troskap. Denne handlingen beseglet paken… 

6. Man byttet navn eller fikk et tillegg i navnet sitt

7. Man varmet kniveni flammene, og beseglet sine sår.

Et minnesmerke etter pakten. Minne om paktens ansvar, forpliktelser og rettigheter. Når Jesus ser på sine hender, minnes han de løfter som er knyttet til den nye pakt vi blir kjent med i det nye Testamente.

8. Så spiste man et ”paktsmåltid”

Brød og vin.

9. Reiste opp et minnesmerke på paktstedet

Jesus gir oss i Misjonsbefalingen, og ut fra Markus 16, som jeg allerede har henvist til, sier Jesus til sine etterfølgere: ”Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!”  Vi skulle gjøre disipler… og den som tror og blir døpt… Det greske ordet som er brukt for døpe her er baptizo som betyr; dukke ned, dykke under, dykke seg ned. Med andre ord: Full neddykning.

Hva er dåpen et bilde på?

Gal 2, 20: «For jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men det liv jeg lever, det lever jeg i troen på Ham som gav sitt liv for meg.»

Rom 6, 1-4: «Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større?  2 Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden.

Som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.» Vi ble begravet med Ham ved dåpen til døden.

Rom 6, 5 – 11:  «Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død, er befridd fra synden. Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer; døden har ikke lenger makt over ham. For døden han døde, den døde han for synden, én gang for alle, men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus.»

Hva er dåp i vann?

Du kan gjerne si at det er din begravelse. Starten på et nytt liv sammen med Jesus.

Du bekjenner at du er oppstått til å leve det nye livet sammen med Jesus.

Nytt borgerskap

Kol 1, 13: «For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike.»

Du er en ny skapning

2.  kor 5, 17: «Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!»

Dåpen minner deg om at du har seier over synd. Lever ikke lenger selv… (Rom 6, 18)

 

Dåpshandlingen:

Her er vann? Hva er til hinder for at jeg skal bli døpt. Og de steg ned i vannet.

Det er viktig at du og jeg bygger livet opp på en rett grunnvoll. Leser jo om mannen som bygde huset sitt på sandgrunn. Peker på en mann som ikke bygde huset sitt på Guds ord.

–       I forhold til dåpsspørsmålet bygger mange opp grunnvollen på tradisjoner innen familien?

–       Andre bygger opp på menneskelige teorier?

Viktig at du og jeg bygger opp livet vårt med en sunn grunnvoll, på klippen – Guds ord. Noen ganger kan du måtte betale en høy pris for dette. Men du og jeg er kalt til å lyde Gud, ikke mennesker. Vi er kalt å gå den veien Gud kaller oss, uavhengig av hva andre tenker.

Det fører ingen vei hen å prøve og overtale deg til å døpe deg. For meg handler Bibelen om åpenbaring, om lytte til hva Jesus sier i sitt Ord. Hva sier Jesus til meg gjennomd det pastoren sier? Kan jeg høre Jesu stemme inn i mitt liv? Merker jeg en uro inni meg? Det er viktig at du handler på det som Gud taler inn i ditt liv, og uten videre ikke gjør som mennesker sier.